Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Sdružení

 

STANOVY

občanského sdružení Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi“

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 

  1. Název občanského sdružení je „Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi“ (dále jen „sdružení“).

  2. Sdružení sídlí na adrese Zbyslav, Havlíčkova 25, 286 01 Čáslav.

  3. Sdružení tvoří jedinou místně příslušnou organizační jednotku.

  4. Sdružení je občanským sdružením, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružují se v něm osoby se zájmem o záchranu kulturní památky – kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi a o její využití pro duchovní a kulturní účely.

 

čl. II

Cíle činnosti

Činnost sdružení spočívá ve vyvíjení aktivit, směřujících k záchraně kulturní památky – kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi a jejího příslušenství (barokní schodiště včetně sochařské výzdoby, ohradní zeď s výklenkovou kaplí).

čl. III

Formy činnosti

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je v oblastech ochrany výše uvedené kulturní památky zejména:                                                            - praktická činnost členů ve spolupráci s orgány církevní správy a samosprávy,

- kooperace s jinými sdruženími, majícími za svůj hlavní cíl ochranu kulturních památek,

- poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství,

- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně),

- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení,

- účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány,

- osvětová činnost, organizování podpůrných kulturních akcí.

Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV

Členství ve sdružení

    1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která se hlásí k

        cílům sdružení a je ochotna respektovat jeho stanovy.

    2. Přihlášku zájemce podává výboru sdružení, který o přijetí rozhodne prostou většinou hlasů

         svých členů.

      3. Zakládajícím členem je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru.

      4. Členství zaniká doručením písemného oznámení člena výboru sdružení nebo rozhodnutím členské schůze o vyloučení hlasy 2/3 členů sdružení.

       5. Člen má právo

              - účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o jejich činnosti informován,

              - účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen,

              - předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení.

      6. Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení.

čl. IX

Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení.

    Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je  v souladu s cíli sdružení (pořádání kulturních akcí apod.).

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov.


(Výňatek ze stanov sdružení, které bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 30. 9. 2008 pod č.j. VS/1-1/73020/08-R. IČO 22722050.)

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek